Căn cứ chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về Phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi, củng cố kết quả Phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, tăng cường học ...